هیچ محصولی یافت نشد.

سالنامه های جمعه جدا

سررسید و یا سالنامه جمعه جدا نوعی از سالنامه های روزانه هستند که هر روز را در یک صفحه دارند و تفاوت آن با سالنامه های معمولی در آن است که سالنامه های جمعه جدا همانند نام آن ها جمعه ها را نیز در یک صفحه جداگانه دارند.
به این معنی که سررسید های معمولی هر روز در یک صفحه و پنج شنبه ، جمعه با هم هستند. ولی سالنامه های جمعه جدا جمعه ها نیز یک صفحه جداگانه برای خود دارند.

سالنامه پرتو به عنوان یک تولید کننده همه جوانب تبلیغات را برای شما در نظر می گیرد. افرادی هستند با شغل هایی خاص و یا شغل های شیفتی، که حتی روز جمعه نیز نیاز دارند کارهای روزمره خود را لیست و از روز جمعه خود به عنوان یک روز کامل استفاده کنند.