نمایش دادن همه 3 نتیجه

سالنامه دستیار
سالنامه دستیار یا سررسید نامه دستیار نوعی از دفتر سررسید است. با این تفاوت که دارای 11 فرم است. در واقع تعداد برگ های آن 88 برگ است و 176 صفحه. هر فرم از این سالنامه دارای 8 برگ است. 9 فرم از این سررسید دستیار یادداشت و 2 فرم اول آن تقویم است. 
در کل تعداد صفحات سالنامه دستیار از سالنامه های روزشمار کمتر و تقویم آن به صورت تقویم در یک نگاه است. همچنین تعداد یادداشت آن بیشتر است.